Thursday, April 10, 2003

ãÇæå�یå�ßå Èå�Êå�ãÇی äææÓیäã æ¡ åی�ã Èۆ äÇäææÓÑێ. ڕå�ä�å¡ Æå�ãå ßۆÊÇیی ßÇÑی ÆÇÓÊÇäå Èێ. ÌÇÑێ äÇÒÇäã. Èå�ڵÇã¡ ÏÇæÇی áێÈæÑÏä áå�æ Îæێäå�ÑÇäå Ïå�ßå�ã ßå Èå�Êå�ãÇی ÎæێäÏäå�æå�ی ÈÇÈå�Êێß Ïێäå ÆێÑå æ Èå�Óå�Ñ åå�æÇÑی ÎÇڵیÏÇ Ïå�ßå�æä

Thursday, March 27, 2003

äیãå ÆÇæÇڵێ áå �ۆÔå�ی Èێßå�Óی ÏÇ Ûå�ã äå�Èێ
�Çßå Æå�æ áێÑå�Ô æå�ÝÇی åå�Ñ ãÇæå ÓÇیå�ی ßå�ã äå�Èێ

áå åå�ÝÊå�ی یå�ßå�ãی Ôå�ڕÏÇ¡ Æå�ã �æäÏå�ی Æێãå�Ô¡ æێÈáÇ�ÇæÇ¡ Êå�æÇæ ÓێÈå�Ñی Ôå�ڕی Èå�Óå�Ñ ßÔÇÈææ. ڕێÈæÇÑ¡ ßå�ã ÈÈææäå�æå æ¡ Ôå�æäÔیäی æ Óå�ÑÏÇäی Æå�ã ãÇڵ æ Æå�æ ãÇڵ¡ åå�Ñ ÒۆÑ ßå�ã ÈÈææ. ßۆڵÇäå�ßÇä¡ åå�Ñ æå�ß ßۆڵÇäå�ßÇäی Èå�ÛÏÇ¡ �ۆڵ ÈÈææä. ÎÇæå�äãÇڵå�ßÇäیÔ¡ áå�æå Ïå��ææ ßå�ãیÇä áå�ãÇڵ Èä. �ÑÇی ÒۆÑیÇä äå�ÏÇییÓÇ. Æå�æå æÑÏå æÑÏå Îå�Ñیßå ÆÇæå�ÏÇäی �å�یÏÇ Ïå�ÈێÊå�æå æ Îå�ڵß Ïå��å�ڕێäå�æå.
Èå�ڵÇã¡ áå �å�Ñãå�ی Ôå�ڕیÔÏÇ¡ Îæێäå�Ñێß áå ßۆڵÇäå�ßÇä åå�Ñ åÇÊ�æ�ۆی Èææ: ڕå�Ôå�ی ÏÒ. Ïå��å�ڕÇ æ Óå�Ñی Èå�ãÇڵå�ßÇäÏÇ Ïå�ßÑÏ æ¡ áå�Óå�Ñ ÏیæÇÑی åå�Ñ ãÇڵێß¡ ÔÊێßی Ïå�äææÓی æ¡ ÈÇÑیßå�ی Ïå�ßÑÏ Èۆ ßۆڵÇäێßی Ïیßå. ÏیÇÑå åå�ÊÇ �æäÏ �ۆڵÊÑ Èێ æ¡ ãÇڵÇä ÈێÏå�ä�ÊÑ Èä¡ ÏÒ �å�ڕÇäی ÎۆÔÊÑå.
�ێæیÓÊå Îå�ڵÇÊی �ÇáÇßÊÑیä Îæێäå�Ñی Æå�ã åå�ÝÊå�یå�ی �æäÏå�ßå�ی �ێ ÈÈå�ÎÔیä. Æå�æÇ ãä áå�áÇی Îۆãå�æå¡ ÔیÚÑå�ßå�ی ãÇã åێãäی Èۆ Ïå��ۆڕã:

äیãå ÆÇæÇڵێ áå �ۆÔå�ی Èێßå�ÓیÏÇ ÏÒ äå�Èێ
�Çßå Æå�æ áێÑå�Ô æå�ÝÇی åå�Ñ ãÇæå ÓÇیå�ی ßÒ äå�Èێ.

Tuesday, March 25, 2003

åÇÏی ÎÑÓäÏی¡ áå æیÈáÇ�å�ßå�یÏÇ Æå�ã ÈÇÈå�Êå�ی äææÓیæå¡ ãäیÔ Æå�æÇ ßÑÏãå ßæÑÏی:
ãÇیßá ãۆÑ Îå�ڵÇÊی ÆۆÓßÇÑی æå�Ñ�ÑÊ. áå ßÇÊی æå�Ñ�ÑÊäی Îå�ڵÇÊå�ßå�یÏÇ ÈÇÓی åێÑÔی Æå�ãÑیßÇ Èۆ Óå�Ñ ÚیÑÇÞی ßÑÏ æ æÊی: "ÈۆÔ Ïå�Èææ Ôå�Ñã ÈßÇ ßå �å�äÇ Èۆ ßÑÏå�æå�ی ÆÇæÇ Ïå�ÈÇ".
ÞÓå�ßå�یÇä Èۆ ÈۆÔ �ێڕÇیå�æå. �ÑÓیÇÑی ßÑÏ: ÆۆÓßÇÑ ßÇãå�یå¿ ÊێیÇä �å�یÇäÏ.
�ÑÓی: Æå�Ïی Æå�ã ßÇÈÑÇیå¡ ãÇیßá ãۆÑ¡ ßێیå¿ ÊێیÇä �å�یÇäÏ.
�ÑÓی: Æå�Ïی ÈÇÔå¡ Ôå�Ñã �ییå¿ Æå�æå åێÔÊÇ Îå�Ñیßä Êێی Ïå��å�یå�ää.

åÇÏی¡ åå�Ñæå�åÇ äææÓیæیå�Êی: ÒۆÑ Èå�Òå�ییã Èå Ïیáå�ßÇäی Ôå�ڕÏÇ åÇÊå�æå. Ïیáی åå�ÑÊß áÇیå�äی Ôå�ڕå�ßå. Èå�ڵÇã Èå ÊÇیÈå�Ê Èå�Òå�ییã Èå Æå�ãÑیßÇییå�ßÇäÏÇ åÇÊå�æå. ÚیÑÇÞییå�ßÇä¡ Æå�æÇäå�ی Èå�Ïیá �یÑÇæä¡ áå�æÇäå�یå ŽیÇäی ÊÇÒå�یÇä ÎۆÔÊÑ Èێ áå ŽیÇäی ڕÇÈæÑÏææیÇä. Æیä�áیÒیÔ ÝێÑ Ïå�Èä. Èå�ڵÇã Ïیáå Æå�ãÑیßÇییå�ßÇä¡ Æå�æå�äÏå�یÇä �ێ��æÊÑÇæå Æێæå Ïå��äå Ôå�ڕی Íßææãå�Êێßی ÆیäÓÇäÎۆÑ¡ ÆێÓÊÇ åå�Ñßå�Ó Ïå�Ñ�Çی ÒیäÏÇäیÇä áێ�Ïå�ßÇÊå�æå¡ ÒÑÇæیÇä Ïå��ێ¡ æÇÏå�ÒÇää åÇÊææä ÈیÇäÎۆä.

åå�Ñæå�åÇ äææÓیæیå�Êی: áå��å�ڵ ÈÑÇÏå�Ñێßã ßå ÓیÇÓییå æ ßÇÊی Îۆی ÒیäÏÇäی Èææå¡ Èå Êå�áå�Ýۆä ÞÓå�ã Ïå�ßÑÏ. åå�Ñ Æå�æå�äÏå Óå�Ñی ÒãÇäã ÓææÊÇ æÊã Èå�Òå�ییã Èå��æ ß�å ڕå�Ô�ێÓÊå ÏÇ ÏێÊå�æå ßå ÚیÑÇÞییå�ßÇä Èå�ÏیáیÇä �ÑÊæå. ßÇÈÑÇ Îå�Ñیß Èææ Èå ßێæãÏÇ ÈßÇ. ÞÓå�ی æÇی Ïå�ßÑÏ �یÇæå�ßÇäی Íßææãå�Êی ÚیÑÇÞ äÇیßå�ä. ßå�æÊãå ÈیÑی ÔیÚÑێßی Óå�ÚÏی ßå Ïå�ڵێ: Æå��å�Ñ åå�ãææ ÌیåÇä Èå Þå�Ï Ïå�äßå Ìۆیå�ß Úå�Þڵی ÊێÏÇ äå�ãێäێ¡ ßå�Ó �ێی æÇ äییå Úå�Þڵی Æå�æیÔ ÒÇیå Èææå.
åå�æÇڵäێÑێß áå ÌۆÑÌ ÈۆÔی �ÑÓی: Æå�ã ڕۆŽÇäå ÈÇÓی ßæÔÊÇÑی Îå�ڵßی åå�ڵå�ÈÌå�Ê ßÑÏ. Èå�ڵÇã ßÇÊی Îۆی ßå åå�ڵå�ÈÌå Žå�åÑÈÇÑÇä ßÑÇ¡ Æå�äÌæãå�äی ÆÇÓÇیÔی äå�Êå�æå یå�ß�ÑÊææå�ßÇä Èå� Êå�ãÇ Èææ ÈڕیÇÑäÇãå�یå�ß Ïå�Ñ ÈßÇ æ ÊێیÏÇ Æå�ã ßÑÏå�æå�یå�ی Íßææãå�Êی ÚیÑÇÞ ãå�Íßææã ÈßÇ¡ ßå��ی Æå�ãÑیßÇ äå�یåێÔÊ ÈڕیÇÑäÇãå��ßå �å�ÓäÏ ÈßÑێ. åۆی Æå�ã ßÇÑå�ÊÇä � Èææ¿
ÈۆÔ áå æå�ڵÇãÏÇ æÊی: ÎæÇ Úå�áیãå ãä Æå�ã ڕۆŽÇäå Èå ڕææÏÇæå�ßå�ã ÒÇäیæå. ÌÇ Óå�ÏÏÇã ÎæÇ Èی�Ñێ¡ ßå�ãی ÔÊ ÔÇÑÏæå�Êå�æå¿�
Tuesday, March 18, 2003

�ێÊÇä æÇیå ÓÇڵێ˜ی Ïیßå Æå�ã Ïå�ãÇäå¡ ÓÇڵڕۆŽی � ڕææÏÇæێß¡ ÏێÊå äÇæ ÓÇڵڕۆŽå�ßÇäی ÆێÓÊÇãÇä¿ áå �å�äÏ ڕۆŽی ÏÇåÇÊææÏÇ � ڕææÏÇæێß ڕææ Ïå�ÏÇ ßå ÓÇڵی ÏÇåÇÊææ یÇÏی Èßå�یäå�æå¿

Friday, March 14, 2003

�å�äÏ ڕۆŽێßå ڕÇÏیۆ ÝÇÑÓییå�ßÇäی Ïå�Ñå�æå�ی ÆێÑÇä ÈÇÓی Æå�æå� Ïå�ßå�ä ßå ßۆڕæßۆÈææäå�æå�ßÇäی Æå�ãÓÇڵی ÊÇÒیå�ÏÇÑÇäی ãÇä�ی ãæÍå�ڕڕå�ã¡ Èå ÊÇیÈå�Ê áå ÊÇÑÇä¡ �ڕ Èææä áå�æ ßæڕ æ ß�Çäå�ی Èۆ ÏڵÏÇÑی æ ÏیÊäå�æå�ی ÏۆÓÊ æ �ۆڕیäå�æå�ی ŽãÇÑå�Êå�áå�Ýۆä ڕææیÇä ßÑÏæå�Êå Æå�æ ÔæێäÇäå æ¡ Èå� ÊÇیÈå�Ê ßå�ڵßیÇä áå ÊÇÑیßی æ �ÑÇßæŽÇäå�æå�ی " ÔÇãی Ûå�ÑیÈÇä" æå�Ñ�ÑÊæå. Æå�æÇäå�ی ÝÇÑÓی Ïå�Îæێääå�æå Ïå�ÊæÇää Óå�Ñێßی ÆێÑå�Ô ÈÏå�ä æ ڕÇ�ۆÑÊێß áå�ã ÈÇÈå�Êå�æå ÈÎæێääå�æå.
ÈیÑã áå�æå Ïå�ßÑÏå�æå Æå�ã Îå�ڵßå ßÇÑی Óå�یÑ Ïå�ßå�ä. Òå�ãÇäی ÔÇ¡ ãå�یÎÇäå�ßÇä æ ßÇÈÇÑå�ßÇäیÇä ÆÇ�Ñ ÊێÈå�Ñ Ïå�ÏÇ æ Ïå�یÇä�æÊ áå Ïیä æ Êå�ÞæÇ ÏææÑãÇä Ïå�ÎÇÊå�æå¡ ÆێÓÊÇ ãÒ�å�æÊå�ßÇä æå�ß ßÇÈÇÑå Èå�ßÇÑ Ïێää.

Wednesday, March 12, 2003

Óå�ÑæÈå�äÏی Èå�åÇÑå æ¡ ŽیÇäå�æå�ی �æڵ æ �یÇ æ¡ �å�ڕÇäå�æå�ی �ۆáی ÈÇڵäÏå�ی ßۆ�å�Ñ æ¡
Óå�ÑæÈå�äÏی �å�ڵÇڕێÒÇäی åå�ڵå�ÈÌå�Ô! Æå�æ ŽÇäå�ی äÇåێڵێ �ڕ Èå Ïڵ Èۆäی Èå�åÇÑ åå�ڵãŽیä.
áå�ã ÓÇÊå�ÏÇ¡ �å��ßå �æڵێß Èۆ یÇÏی åå�ãææ Æå�æÇäå�ی áå åå�ڵå�ÈÌå ãÑÏä.
�یÇæå�ßÇä æ¡ Žäå�ßÇä æ ãäÏÇڵå�ßÇä.
Èå ÊÇیÈå�Ê ãäÏÇڵå�ßÇä¡
Æå�æÇäå�ی Êå�äÇäå�Ê äå�یÇäÒÇäی Èۆ�ی Ïå�ãÑä. äå�یÇäÒÇäی Æå�æ åå�äÇÓå�ی åå�ڵیÏå�ãŽä¡ Žå�åÑÇæییå.

äÇ! åå�ãææ æÔå�یå�ß¡ یÇÏیÇä áå Òå�یäã ÏææÑ Ïå�ßÇÊå�æå. Èå ÈێÏå�ä�ی یÇÏیÇä Ïå�ßå�ã.

یÇÏÊÇä Èå�ÎێÑ Ôå�åیÏÇäی Èێ�ÈÑیä æ
Èێ�åÇæÇÑ æ
Èێ�ÓßÇڵÇ!
Èå�ÎێÑ �ä Æå�ی
ڕێÈæÇÑÇäی Èێ ãå�äÒڵ æ
Îå�ڵßی æڵÇÊی Èێ�ÆÇڵÇ!


Friday, March 07, 2003

ڕå�Ôå�ی ÏÒ¡ áå ßۆãێäÊå�ßÇäی ÈÇÈå�Êå�ßå�ی �ێÔææÏÇ áå ÈÇÈå�Ê ßێÔی ÔیÚÑ æ åå�æÇی åå�ڵ�å�ڕیä Èۆ�ææäێßی Ïå�ÑÈڕیæå. Èۆ�ææäå�ßå�ی ڕÇÓÊییå�ßی ÊێÏÇیå¡ Æå�æیÔ Æå�æå�یå ßå Èۆ �å�یÇäÏäی ãå�Èå�ÓÊێß áå ÔیÚÑÏÇ¡ æÔå� Èå Êå�äیÇ Ïå�æÑ äÇÈیäێ¡ Èå�ڵßææ äÇæå�Ñۆß æ ßێÔ¡ Ïå�Èێ یå�ßÊÑ È�Ñäå�æå.
ÔÇãáææ Òå�ãی ÔÇÚیÑێß Ïå�ßÇ. Ïå�ڵێ ßÇÈÑÇی ÔÇÚیÑ¡ �ææÑی ãÑÏÈææ. áå�Óå�Ñ Þå�ÈÑÇä ÔیÚÑێßی ÎæێäÏå�æå �ڕ áå äÇڵå æ ÓßÇڵÇ æ ÝÑãێÓß¡ Èå�ڵÇã åå��æÇی ÔیÚÑå�ßå¡ (áå Óå�Ñ åå�æÇی �ۆÑÇäیی åå�ڵ�å�ڕßێ) áå�Óå�Ñ Þå�ÈÑÇä¡ åå�ãææ Îå�ڵßå�ßå�ی ÎÓÊÈææå �å��ڵå æ �å�Þå�äå. áå�æÇäå�یå ÔیÚÑی ßÇÈÑÇ ÆÇæÇ ÈææÈێ(Ïå�ÊæÇää Èå åå�æÇی Ôå�ãÇãå æ ÎÇڵÎÇڵ ÈیÎæێääå�æå):

Æå�Ñێ áå�ÏææÑیی ÈÇڵÇÊ¡ �یÇäå áێã åå�ÓÊÇ ÈۆÓۆ
ß�ێ ÈÇÑ�å�ßå�Ê ÊێßäÇ¡ æå�ڵڵÇ ãä Ïå��Ñیã Èۆ Êۆ

Èå�ڵÇã¡ äÇæیÇä áێß ÏææÑ Èێ¡ äÇáی ßÇÊێß ÈÇÓی "Æå�ãå�áی ÏææÑ æ ÏÑێŽ" Ï�å�ßÇ¡ ßێÔی ÔیÚÑå�ßå�ی æÇ åå�ڵÏå�ÈŽێÑێ ßå یÇÑãå�Êیی Ïå�ÏÇ Èۆ Æå�æå�ی Èå �æێ�Ñ æ Îæێäå�Ñی Îۆی Èڵێ Æå�ãå�áێßی �å�äÏ ÏææÑ æ ÏÑێŽی åå�یå:

åå�Ñ �å�Ñ�å�ã æ �ێÔÇäییå ÝیßÑی Ôå�æ æ ڕۆŽã
åå�Ñ �å�ÑÏå�ä æ ÒæڵÝå Æå�ãå�áی ÏææÑ æ ÏÑێŽã

ÒۆÑ áå æÔå�ßÇäی ÔیÚÑå�ßå¡ áå ßÇÊی ÎæێäÏäå�æå�ÏÇ¡ æ�Çäێßی ÈÇÔ ڕÇÊÏå��Ñä. ãۆÓیÞÇی ÔیÚÑå�ßå ڕێ�ÇÊ �ێ äÇÏÇ Èå ڕå�æÊی �æÑÌ Èå�Óå�ÑیÏÇ Èڕۆی.